Hệ Thống Tầm Bảo

09/05/2022 - 14:06:09

Hệ Thống Tầm Bảo 

Tầm Bảo chia làm Tầm Bảo Trang Bị cùng Tầm Bảo Minh Văn, Tầm Bảo Đỉnh Phong, Tầm Bảo Chí Tôn, Tầm Bảo Vô Cực. 

Mỗi lần tầm bảo tiêu tốn 20 Tiên Ngọc

Mỗi lần tầm bảo có thể đạt được 1 điểm tích luỹ, điểm tích luỹ có thể đổi được trang bị cực phẩm trong shop đổi điểm.

Tầm bảo 50 lần có thể đạt được càng nhiều ưu đãi.

Mỗi ngày giới hạn mua 30000 lần. 

Minh văn tầm bảo có thể đạt được mảnh vở Minh Văn, mảnh vỡ Minh Văn có thể đổi lấy các loại cực phẩm minh văn.

Duy nhất một lần tầm bảo x10 càng thêm ưu đãi, nhận được ít nhất một minh văn cam

Mỗi tuần đạt tới số lần mua quy định có thể nhận bảo rương, mỗi bảo rương chỉ có thể nhận một lần  

Tầm Bảo Đỉnh Phong

Mỗi lần tầm bảo tốn 40 Tiên Ngọc, có thể nhận 2 tích điểm cùng thưởng đạo cụ. Điểm tích luỹ có thể đổi trong shop tích điểm đạo cụ cực phẩm.

Tầm bảo 50 lần một lúc có thể nhận nhiều ưu đãi hơn.

Mỗi ngày hạn chế tầm bảo 30000 lần, vui chơi vừa phải chi tiêu hợp lý ! 

Tầm Bảo Chí Tôn

Mỗi lần tầm bảo tốn 60 Tiên Ngọc, có thể nhận 3 tích điểm cùng thưởng đạo cụ. Điểm tích luỹ có thể đổi trong shop tích điểm đạo cụ cực phẩm.

Tầm bảo 50 lần một lúc có thể nhận nhiều ưu đãi hơn.

Mỗi ngày hạn chế tầm bảo 30000 lần, vui chơi vừa phải chi tiêu hợp lý ! 

Tầm Bảo Vô Cực

Mỗi lần tầm bảo tốn 80 Tiên Ngọc, có thể nhận 4 tích điểm cùng thưởng đạo cụ. Điểm tích luỹ có thể đổi trong shop tích điểm đạo cụ cực phẩm.

Tầm bảo 50 lần một lúc có thể nhận nhiều ưu đãi hơn.

Mỗi ngày hạn chế tầm bảo 30000 lần, vui chơi vừa phải chi tiêu hợp lý ! 

Đặc Biệt : Tiên Hữu tầm bảo đủ số lần quy định có thể tiến vào đánh Boss Tầm Bảo nhận nhiều trang bị cực phẩm.


 

Tin khác