Hệ Thống Nhân Vật

09/05/2022 - 11:06:33

Hệ Thống Nhân Vật 

Hệ thống nhân  vật là hệ thống cơ bản để hiển thị thông tin cơ bản của người chơi và sửa đổi ngoại hình, trong hệ thống này người chơi có thể sửa đổi tên nếu không hài lòng với tên đó.

Hệ thống nhân vật bao gồm : thông tin nhân vật cơ bản, thuộc tính, thời trang, danh hiệu, cảnh giới, thành tựu, vũ dực, pháp bảo, thần linh, kiếm linh và các chức năng khác.

Thông tin nhân vật cơ bản : Bạn có thể xem nghề nghiệp, tiên minh, tiên lữ, thông tin máy chủ.

Thuộc tính : Bao gồm các thuộc tính cơ bản và các thuộc tính đặc biệt 


 

Tin khác