Hệ Thống Hợp Thành

10/05/2022 - 11:37:30

Hợp thành trang bị 

Hợp thành là một hệ thống cơ bản trong game.Hợp thành các trang bị giúp đạo cụ hợp thành tăng cấp,tăng sao,phẩm chất trang bị

Trang bị nam : là trang bị dùng cho nhân vật nam trong game

+ Trang bị cam 3 sao có thể hợp thành đỏ 3 sao

+ Trang bị đỏ 3 sao có thể hợp thành đỏ 5 sao

+ Trang bị đỏ 5 sao có thể hợp thành hồng 5 sao

+ Trang bị hồng 5 sao có thể hợp thành vàng nhám 5 sao

+ Trang bị vàng nhám 5 sao có thể hợp thành ảo sắc 5 sao

Trang bị nữ : là trang bị dùng cho nhân vật nữ trong game

+ Trang bị cam 3 sao có thể hợp thành đỏ 3 sao

+ Trang bị đỏ 3 sao có thể hợp thành đỏ 5 sao

+ Trang bị đỏ 5 sao có thể hợp thành hồng 5 sao

+ Trang bị hồng 5 sao có thể hợp thành vàng nhám 5 sao

+ Trang bị vàng nhám 5 sao có thể hợp thành ảo sắc 5 sao

Trang bị thần thú : Trang bị sao cấp thấp đỏ,hồng nâng theo level

Tiên Khí : Tiên Giới, Tiên Xuyến nâng cấp hai loại Tiên Khí tăng giai 


Có thể tổng hợp nhiều mảnh vỡ của trò chơi, tổng hợp các đạo cụ cao hơn bao gồm cả thủ hộ và hoá hình 

Đạo cụ là mảnh vỡ đạo cụ hợp thành, đan thấp cấp sẽ hợp thành đan phẩm cấp cao hơn, mảnh vỡ Thần Ma cấm địa giấy thông hành hợp thành đạo cụ, bùa may mắn hợp thành bùa may mắn cấp cao 


 

Tin khác