Kỹ Năng Thần Long

10/05/2022 - 10:22:08

Long Châu

Long Hồn là một chiêu thức định hướng giúp gia tăng lực chiến của Tiên Hữu

Thông qua nạp liên tục có thể nhận Long Rương Bảo Châu, mở ra bảo châu nhận Long Châu thuộc tính ngẫu nhiên

Long Châu có thể dùng để kích hoạt và nâng cấp kỹ năng Long Châu 

Thu thập 7 Long Châu mở khoá kỹ năng Thần Long, thu được kỹ năng Long Châu đặc thù. 


 

Tin khác